Què és.

Responsable de la fábrica:

Olga Taravilla Baquero
Reus (1970)

Els estudis que han marcat la seva trajectòria van començar a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona amb el Graduat en Pintura i Escultura, per a continuar amb la llicenciatura en Història de l’Art i el Màster en recerca en Humanitats per la Universitat de Girona.

Al llindar entre la creació artística i la recerca, entre moltes altres inquietuds, camina amb la convicció de què el que la conforma com a persona són els dubtes. Aquest caràcter submergit en el dubte constant la porta, contínuament, a formular-se preguntes, a caminar com una funambulista entre disciplines, lletres i formes, colors i volums, entre el passat i la contemporaneïtat. Gira, regira i hi torna.

Entre tots els fils possibles que configuren la seva geografia el seu focus actualment està centrat en la recerca constant de com, a més a més, pot comunicar-ho. Així neixen els projectes d’investigació històrica, la mediació artística, els treballs en comunitat, els mapes per on caminar, les hibridacions una vegada darrere l’altra. Què vol dir cultura?

Si voleu conèixer part de la trajectòria: CV

————–

Los estudios que han marcado su trayectoria empezaron en la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona con el Graduado en Pintura y Escultura, para continuar con la licenciatura en Historia del Arte y el Máster en investigación en Humanidades en la Universidad de Girona.

Al umbral entre la creación artística y la investigación, entre otras muchas inquietudes, anda con la convicción de que aquello que la conforma como persona son las dudas. Este carácter sumergido en la duda constante la lleva, continuamente, a formularse preguntas, a andar como una funambulista entre disciplinas, letras y formas, colores y volúmenes, entre el pasado y la contemporaneidad. Gira, revuelve y vuelve.

Entre todos los hilos posibles que configuran su geografía su foco actualmente está centrado en la investigación constante de cómo, además, puede comunicarlo. Así nacen los proyectos de investigación histórica, la mediación artística, los trabajos en comunidad, los mapas por donde andar, las hibridaciones, una tras otra. Qué quiere decir cultura?

Si queréis conocer parte de su trayectoria: CV